Praktyki zawodowe

Praktyki dla rzeczoznawców majątkowych - wycena nieruchomości

Prowadzimy zapisy na listę rezerwową 

Rzeczoznawcą majątkowym jest osoba fizyczna posiadająca uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania wyceny nieruchomości, nadawane w trybie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami.

 

Aby uzyskać uprawnienia państwowe rzeczoznawcy majątkowego po ukończeniu studiów podyplomowych bądź wyższych o specjalności związanej z gospodarką nieruchomościami, niezbędne jest odbycie praktyk rzeczoznawców majątkowych.


Uczestnicy praktyk

Prowadzone przez Stowarzyszenie praktyki zawodowe dla rzeczoznawców majątkowych skierowane są do osób posiadających wykształcenie wyższe o specjalności związanej z gospodarką nieruchomościami bądź posiadających wykształcenie wyższe  i ukończone studia podyplomowe „Wycena nieruchomości”. Uczestnicy praktyki wycena nieruchomości dla rzeczoznawców majątkowych w trakcie jej odbywania posiądą wiedzę praktyczną z zakresu różnych metod i technik wyceny nieruchomości. Kandydat na rzeczoznawcę majątkowego kończąc 6 miesięczną praktykę zawodową uprawniony jest do złożenia dokumentów na postępowanie kwalifikacyjne przez Państwową Komisją Kwalifikacyjną zmierzające do uzyskania licencji państwowej w zakresie "wycena nieruchomości".  


Czas trwania

Praktyki zawodowe rzeczoznawców majątkowych trwają 6 miesięcy w tym okresie kandydat samodzielnie sporządza 6 operatów szacunkowych do wyboru:

a)nieruchomości lokalowej, w podejściu porównawczym, metodą porównywania parami,

b) nieruchomości zabudowanej, w podejściu porównawczym, metodą korygowania ceny średniej,

c) nieruchomości przynoszącej lub mogącej przynosić dochód, w podejściu dochodowym,

d) budynku lub budowli, w podejściu kosztowym,

e) nieruchomości gruntowej w celu aktualizacji opłaty z tytułu użytkowania wieczystego,

f) nieruchomości leśnej lub rolnej dla celu ustalenia odszkodowania za wywłaszczenie,

g) nieruchomości gruntowej w celu naliczenia opłaty adiacenckiej,

h) nieruchomości jako przedmiotu ograniczonego prawa rzeczowego;

 Wykładowcy

W ramach praktyki zawodowej Stowarzyszenie zapewnia kontakt z osobami uprawnionymi pod kierownictwem, których kandydat sporządza operaty szacunkowe. Praktyki zawodowe rzeczoznawca majątkowy prowadzone są przez wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę – rzeczoznawców majątkowych wykonujących działalność zawodową od min. 3 lata.
Praktyki zawodowe wycena nieruchomości będą nadzorowane przez Warszawskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych.

Szczegółowa lista www.http://www.spwn.pl/praktyki_zawodowe/praktyki_dla_rzeczoznawcow_majatkowych/opiekunowie_operatow

 

Koszt praktyk:


Wpisowe: 250 zł - płatne po potwierdzeniu rezerwacji miejsca na praktyce (opłata obejmuje cenę  szkolenia przygotowywującego do rozpoczęcia praktyki nie objętego programem praktyk zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie nadawania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomościami z dnia 11 marca 2014 r.).

Opłata za praktykę zawodową - 2250 ZŁ - zgodnie z Rozporządzeniem Minista Infrastruktury i Rozwoju w sprawie nadawania uprawnień w zakresie szacowania nieruchomości - " 50% kwoty ogłoszonego przez Prezesa GUS przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw z kwartału poprzedzającego kwartał, w którym dokonano wpisu do rejestru.."

 

Warunki rekrutacji:

Zgłoszenie zainteresowania odbyciem praktyki zawodowej w Stowarzyszeniu Przedsiębiorczości w Nieruchomościach poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego (u dołu strony)

Biuro organizacji praktyk: TEL 534552585

 

 

Jestem zainteresowany praktykami dla:

Rzeczoznawców Majątkowych:

 

 Dane kontaktowe:

 

 Imię: 

 

 Nazwisko: 

 

 Telefon: 

 

 e-mail: 

 

 Pytania/uwagi

 

 

bph